Vad gäller när hantverkare gör fel?

2024-01-18

Att anlita hantverkare innebär en förväntan att arbetet utförs korrekt och inom avtalad tid. Trots noggranna förberedelser och avtal kan det dock uppstå situationer där resultatet inte motsvarar förväntningarna. Dessa problem kan variera från mindre missöden till större fel.

I dessa fall är det viktigt att veta vilka rättigheter man har som konsument och vilka skyldigheter hantverkaren har. Denna artikel kommer att ge en översikt över de lagar och regler som styr hantverkstjänster, samt praktiska råd för hur man bör agera om man upptäcker brister i det utförda arbetet.

Kolla vad som står i ert avtal

När arbetet inte utförs som förväntat är det första steget att noggrant granska det avtal som upprättats mellan dig och hantverkaren. Ett avtal är grunden för hela samarbetet och det är där era ömsesidiga förväntningar och åtaganden bör ha dokumenterats. Som kund är det av yttersta vikt att du ser till att få ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. I avtalet ska det tydligt framgå vad som ska utföras, vilket material som ska användas, tidsramar för arbetet och prisuppgifter.

Om det uppstår problem är det till detta dokument du först vänder dig för att se vad som faktiskt har bestämts sedan innan. Kontrollera specifikationerna och se om det finns någon punkt som direkt relaterar till de brister du upptäckt. Är det exempelvis en fråga om förseningar, bör avtalet ange hur sådana situationer ska hanteras.

Är det så att du inte har ett avtal eller om avtalet är otydligt kan det bli svårare att hävda dina rättigheter. Därför är det avgörande att anlita hantverkare som är villiga att upprätta ett tydligt och detaljerat avtal. Om du söker en seriös byggfirma Danderyd kan du exempelvis besöka danderyd-byggare.se för att hitta en leverantör som förstår vikten av ett välformulerat avtal.

Var noga med att dokumentera felen

När du upptäcker fel eller brister i det arbete som hantverkare utfört är det av största vikt att du dokumenterar dessa noggrant. Börja med att ta fotografier som tydligt visar problemområdena och säkerställ att bilderna är tidsstämplade för att verifiera när felet upptäcktes. Det är även klokt att skriva en detaljerad beskrivning av varje enskilt fel vilket kan inkludera allt från färgskiftningar och ojämna ytor till funktionella problem som läckage eller felaktig installation.

Om möjligt bör du samla in vittnesmål eller utlåtanden från andra yrkespersoner som kan styrka dina iakttagelser. Detta kan vara särskilt användbart om felet inte är synligt vid en första anblick. En oberoende expert kan ge en professionell bedömning som kan stärka din position vid en eventuell tvist.

Dokumentationen fungerar som en grund för dialog med hantverkaren och är ett viktigt underlag om ärendet skulle gå vidare till exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol. Se till att spara all kommunikation som sker mellan dig och hantverkaren gällande felet inklusive e-postmeddelanden, textmeddelanden och anteckningar från telefonsamtal. Detta kan bli avgörande bevisning för att styrka din version av händelseförloppet.

Kan man vägra betala?

Om du upptäcker fel i det arbete som en hantverkare har utfört, har du enligt konsumenttjänstlagen rätt att hålla inne betalningen till dess att felet är åtgärdat. Det är viktigt att förstå att detta inte handlar om att vägra betala utan om att tillfälligt hålla inne betalningen som en säkerhet för dig som konsument.

När du upptäcker ett fel bör du först och främst meddela hantverkaren om detta. Det är klokt att göra detta skriftligen för att ha en dokumentation av din kommunikation. Därefter kan du informera om att du avser att hålla inne betalningen tills felet är åtgärdat. Det är viktigt att du är tydlig med vad felet består av och vad du förväntar dig av hantverkaren för att felet ska anses vara rättat.

Tänk på att det belopp du håller inne bör stå i proportion till det arbete som behöver göras för att korrigera felet. Det innebär att om felet är mindre kanske bara en del av betalningen behöver hållas inne. Om arbetet är av så pass dålig kvalitet att det måste göras om helt kan det vara motiverat att hålla inne hela betalningen.

Det är också viktigt att vara medveten om att hantverkaren kan ha rätt till ersättning för det arbete som faktiskt är korrekt utfört. Därför är det en god idé att söka en dialog och komma överens om en lösning som båda parter kan acceptera.

Om det inte löser sig

Skulle situationen uppstå där hantverkaren inte rättar till felet inom en skälig tid är det viktigt att känna till sina alternativ. Skälig tid är inte fastställd i lag och kan variera beroende på arbetets art och de konsekvenser felet för med sig. Om du som konsument har väntat tillräckligt länge och inte sett någon förbättring kan du behöva ta saken i egna händer.

I dessa situationer kan du anlita ett annat företag för att åtgärda bristerna. Det är dock viktigt att först kommunicera tydligt med den ursprungliga hantverkaren om ditt beslut att gå vidare med en annan leverantör för att lösa problemet. Detta bör dokumenteras noggrant, exempelvis genom skriftlig korrespondens där du beskriver situationen och de åtgärder du planerar att vidta.

När det nya företaget har åtgärdat felet kan kostnaderna för detta arbete komma att belasta den första hantverkaren. Detta förutsätter att det klart kan styrkas att felet fanns och att den ursprungliga hantverkaren inte åtgärdade det inom rimlig tid. Det är därför av yttersta vikt att alla steg i processen, från upptäckt av fel till slutlig åtgärd, dokumenteras på ett korrekt sätt.

Innan du anlitar ett nytt företag är det klokt att konsultera med konsumentrådgivning eller juridisk expertis för att dina åtgärder ska vara i enlighet med konsumenträtten. På så sätt undviker du missförstånd och stärker din position om ärendet skulle gå vidare till tvistlösning eller rättslig prövning.